SUN1
 
MON2
12:00p
200A DEILT
TUE3
WED4
8:30a
200A DELT
THU5
8:30a
200A DELT
FRI6
SAT7
 
SUN8
 
MON9
12:00p
200A DEILT
TUE10
10:00a
250A LEGAL
WED11
8:30a
200A DELT
THU12
FRI13
SAT14
 
SUN15
 
MON16
12:00p
200A DEILT
TUE17
6:00p
200 ELP
WED18
8:30a
200A DELT
12:00p
200A LEGAL
2:30p
200A MTD
THU19
FRI20
SAT21
 
SUN Today22
 
MON23
12:00p
TUE24
WED25
8:30a
200A DELT
THU26
6:00p
200 ELP
FRI27
SAT28
SUN29
MON30
12:00p
200A DEILT
TUE1
6:00p
200 ELP
WED2
8:30a
200A DELT
THU3
8:30a
200A DELT
6:00p
200 ELP
FRI4
SAT5